Privacy Policy

Introduktion

Genom att använda Personuppgiftsansvarigs (i det följande även ”vi”, ”vår”, ”oss” etc.) tjänster accepterar du denna personuppgiftspolicy och vår behandling av personuppgifter. Det är viktigt att du läser och förstår vår personuppgiftspolicy innan du använder våra tjänster och/eller denna webbplats och/eller ringer till oss.

Personuppgiftspolicyn gäller alla personer som använder, har använt eller har uttryckt en vilja att använda de tjänster som Personuppgiftsansvarig tillhandahåller. Denna personuppgiftspolicy uppdaterades senast den 31 maj 2019.
Se även vår Cookie Policy.

Definitioner

Kund samt Användare avser en fysisk person som använder, har använt eller uttryckt en önskan att använda Personuppgiftsansvarigs tjänster. Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en specifik fysisk person som är i livet. Behandling av personuppgifter är allt som sker med personuppgifterna. Varje åtgärd som vidtas med personuppgifter är en behandling i laglig mening.

Ansvarig för personuppgifter

Kontakta oss på [email protected]

Kategorier av personuppgifter

Personuppgiftsansvarig inhämtar personuppgifter om kunder genom dess användning av Personuppgiftsansvarigs tjänster. För att Personuppgiftsansvarige ska kunna fullgöra sina åtaganden gentemot kunder samlas huvudsakligen följande uppgifter in.

  • Namn
  • Adress
  • Mejladress
  • Telefonnummer
  • Företagsnamn

Vi inhämtar inte ovan listade personuppgifter från personer som enbart besöker denna webbplats. Det är kunden som i mångt och mycket väljer vilken information den önskar lämna personuppgiftsansvarig genom de kontaktformulär eller genom samtal på de telefonnummer som anges. 

Utöver ovan, samlas data in och analyseras, över kundens beteende på sidan av tredjepartsleverantörer, så som Google Analytics (statistik). Se vår Cookie Policy för mer information.

Syfte och laglig grund för behandlingen av personuppgifter

Syftet med behandlingen av personuppgifter är att kunna förbättra denna webbplats samt att (indirekt eller direkt) kontakta de kunder som uttrycker/visar intresse för personuppgiftsansvarigs tjänser eller webbplats.

Den lagliga grunden för hantering av de flesta personuppgifter som Personuppgiftsansvarig innehar är att kunna uppfylla de åtaganden som följer av avtal vi ingått med våra kunder. I andra fall bygger det på samtycke som lämnas i samband med att man tillhandahåller sina personuppgifter till oss, primärt via kontaktformulär på denna webbplats, eller genom ett telefonsamtal till angivna telefonnummer på denna webbplats. De samtal som rings in till oss kan komma att spelas in i kvalitetssyfte. 

Personuppgifter kan dock även komma att behandlas utifrån att Personuppgiftsansvarig har ett berättigat intresse av att behandla dem samt att den aktuella kunden samtyckt till att personuppgifterna samlas in.

Vilka delar vi personuppgifter med?

Personuppgiftsansvarig delar endast dina personuppgifter med utomstående parter i den mån det är nödvändigt för att vi ska kunna fullgöra de uppdrag våra kunder givit oss på ett effektivt sätt. 

Genom vissa tredjepartsleverantörer av teknik kan viss data även komma dessa till del, inom ramen för den tjänst de tillhandahåller oss. Detta handlar främst om analys av webbplatsen och våra användare för senare riktad marknadsföring. 

Vid alla tider delar vi endast information till parter vi har fullt förtroende för.

Hur länge sparar vi personuppgifter?

Personuppgifter som är hänförliga till avslutade ärenden sparas i 10 år från ärendets slutdatum. Med ärende avses att kunden, efter att först ha skickat in en förfrågan, givit Personuppgiftsansvarig ett konkret uppdrag om fortsatta tjänster. Slutdatum är det datum då kunden senast hade kontakt med Personuppgiftsansvarig, angående det aktuella ärendet.

Personuppgifter som är hänförliga till förfrågningar som inte resulterat i något avtal om rådgivning sparas i 2 år från det datum då förfrågan mottogs av oss.

Om lagstiftning uppställer krav på Personuppgiftsansvarig att lagra personuppgifter under längre tid än vad som framgår ovan gäller inte angivna tidsgränser.

Dina rättigheter

I egenskap av kund har du rätt att begära följande av Personuppgiftsansvarig.

  • Radering av personuppgifter. Denna rättighet gäller inte om Personuppgiftsansvarig är skyldig att lagra personuppgiften till följd av lag eller annan tvingande bestämmelse. Rättigheten gäller heller inte personuppgifter som Personuppgiftsansvarig behöver lagra för att kunna uppfylla eventuella framtida förpliktelser med anledning av reklamation eller dylikt.
  • Kopia av personuppgifter som behandlas av Personuppgiftsansvarig.
  • Rättelse av personuppgifter som är otillräckliga, ofullständiga eller felaktiga.
  • Återkallelse av samtycket till behandling av personuppgifter. Observera att detta enbart gäller då den rättsliga grunden för behandlingen är samtycke.

Klagomål

Klagomål angående Personuppgiftsansvarigs behandling av personuppgifter kan, om du inte tar direktkontakt med oss, riktas till Datainspektionen.

Datainspektionen är den myndighet i Sverige som ansvarar för att personuppgiftslagstiftningen efterlevs. Du kan kontakta Datainspektionen genom [email protected].